• Általános Instagram, Facebook oldali nyereményjáték szabályzat


ÁLTALÁNOS INSTAGRAM, FACEBOOK OLDALI NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik az Energo-Haus Tourismus GmbH. Magyarországi Fióktelepe, Selfness Hotel Vadvirág (székhely: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi út 35-37.; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/hotelvadviragmatra Facebook oldalon VAGY https://www.instagram.com/selfnesshotelvadvirag/ Instagram oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.


2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a Selfness Hotel Vadvirág munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: A Játék 2024.05.03. napján kezdődik és 2024.05.12. napjáig tart. A Játék menete: azok között, akik az Instagram vagy Facebook oldalon meghirdetett játékban kommentelnek a nyereményjáték posztjánál és bekövetik a megjelölt Facebook vagy Instagram profilokat,

egy 2 főre szóló 2 éjszakás hétvégi utazást sorsolunk ki, amely tartalmaz egy szobát és félpanziós ellátást a Selfness Hotel Vadvirágban.

A sorsolás időpontja: 2024.05.13.

A nyertes nevét a Selfness Hotel Vadvirág Instagram oldalán, a nyereményjáték posztja alatt közzétesszük, aki ezután személyes üzenetben veszi fel velünk a kapcsolatot.


4. Nyeremények, nyertesek

Egy 2 főre szóló 2 éjszakás hétvégi utazást sorsolunk ki, amely tartalmaz egy szobát és félpanziós ellátást a Selfness Hotel Vadvirágban. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható, kiemelt időszakban nem felhasználható.
A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • nem múlt el 18 éves;
  • ha a Megbízott megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha nem lehet felvenni a nyertessel személyes üzenet formájában a kapcsolatot;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.


A nyeremény 2024. május 15. és 2024. október 31. között használható fel, kivéve kiemelt időszakokban, előzetes egyeztetés alapján.
Nyertesek értesítése

A Nyertes személyét a nyereményjáték posztja alatti kommentben értesítjük és a Nyertes személyes Instagram üzenet formájában veszi fel velünk a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Selfness Hotel Vadvirág kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

5. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt a Nyertes e-mailen keresztüli vagy telefonos úton egyeztetheti. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Selfness Hotel Vadvirágot semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6. A Selfness Hotel Vadvirág felelőssége

A Selfness Hotel Vadvirág kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

7. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli, melyről részletes tájékoztató az Adatkezelési tájékoztatóban található. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

8. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Selfness Hotel Vadvirág fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A Selfness Hotel Vadvirág fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

2024.04.09.,
Budapest